Regulamin Kina Hel

Kino Hel
www.kinohel.pl

 

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Hel działającego przy Domu Kultury w Pleszewie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

§ 1
DEFINICJE

 1.  Regulamin – niniejszy Regulamin
 2.  Kino – Kino „Hel” przy ul. Poznańskiej 36 63-300 Pleszew
 3. Seans – projekcja utworów audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 4. Wydarzenie – organizowany przez Kino „Hel” festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem.
 5. Bilet – dokument wystawiony przez Kino „Hel” w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia oraz miejsce.
 6. Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Za bilet nieważny uważa się bilet zniszczony, w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu kreskowego lub numeru biletu.
 2. Bilety można zakupić w kasie kina lub poprzez stronę internetową kina.
 3. Kupując bilet wstępu klient akceptuje warunki Regulaminu, podobnie w przypadku imprez niebiletowanych, klient akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans lub inne wydarzenie artystyczno-kulturalne, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 5. Bilet oraz paragon należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego, na jaki jest zakupiony.
 6. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pracownik obsługi ma prawo wskazać inne miejsce,niż to wskazane na bilecie.
 8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, (jeśli jest on określony) od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu .
 9. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Dom Kultury w Pleszewie w Kinie Hel kategorycznie zabrania się:
  1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006 roku nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  2. Korzystania z telefonów komórkowych,
  3. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów i innych używek.
  4. Głośnego i niestosownego zachowania, jakiegokolwiek przeszkadzania w odbiorze filmu czy wydarzenia
  5. Wprowadzania zwierząt
 10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 11. Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu lub innych używek.
 12. Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Kina.
 13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.
 14. WSZELKIE CELOWE ZNISZCZENIA LUB DOKONANE USZKODZENIA BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 15. Dom Kultury w Pleszewie zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.
 16. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, pomimo uwag obsługi, może skutkować wyproszeniem z Sali Kina bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Informacje o seansach; wydarzeniach i o cenie biletów można uzyskać w kasie kina i pod kinowym numerem telefonu 62-74-21-744 w godzinach jego otwarcia, w gablotach, stronie www.kinohel.pl.
 2. Kasa Kina czynna jest godzinę przed pierwszym seansem, a zamykana 30 min po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu. Bilety na wszystkie seanse aktualnie granego repertuaru, można nabywać w kasie kina już od piątku i w kolejnych dniach na godzinę przed pierwszym seansem. Klient powinien zachować paragon przy zakupie biletu.
 3.  Zakup biletu normalnego przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego.
 4. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji pracownikowi kina, w następujących przypadkach: na żądanie kasjerki w Kasie Kina przy zakupie biletu oraz obowiązkowo przy wejściu do Sali Kina.
 5. Posiadaczom ważnej karty Rodzina PPL 3+ wydawanej przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przysługuje ulga 50% od ceny biletu.
 6. Okulary do projekcji 3D nie są objęte ulgą wynikającą z posiadania karty Rodzina PPL 3+
 7. Z ulgi wynikającej z posiadania karty Rodzina PPL 3+ może skorzystać wyłącznie jej posiadacz, za okazaniem dowodu tożsamości.
 8. Na jedną kartę Rodzina PPL 3+ można zakupić wyłącznie jeden bilet.
 9. Ulga nie przysługuje posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz innych kart rabatowych.
 10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW lub z przyczyn technicznych,
  2. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu.
  4. Wystąpienia niezależnych sił i zdarzeń losowych.
 11. Zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się.
 12. Podczas projekcji seansu w systemie DEPTHQ 3D zalecane jest korzystanie ze specjalnych okularów zakupionych w Kasie Kina Hel.
 13. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie DEPTHQ 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w takim przypadku.
 14. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w systemie DEPTHQ 3D jeżeli klient korzysta z okularów nie zakupionych w Kasie Kina.
 15. Korzystanie z nieodpowiednich okularów oznacza, iż klient zrzeka się prawa do domagania zwrotu kosztu biletu powołując się na złą jakość projekcji.
 16. Prawo pierwszeństwa w zakupie biletu mają osoby zamierzające kupić bilet na bieżący najbliższy seans lub wydarzenie kulturalne.
 17. Zabrania się zdejmowania, niszczenia lub wynoszenia plakatów, innych materiałów reklamowych czy wyposażenia obiektu znajdującego się na terenie Kina Hel.
 18. Organizator / Kino ma prawo odwołania seansów lub wydarzenia kulturalnego bez podania przyczyny.
 19. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej; rodzica lub opiekuna prawnego. Taka osoba dorosła, rodzic czy opiekun prawny nie jest zwolniona/y z zakupu biletu.
 20. Należy dążyć do tego aby wszelkie kwestie sporne, rozwiązywać w sposób kulturalny i polubowny w oparciu o niniejszy regulamin.

Regulamin sprzedaży internetowej

Pobierz regulamin sprzedaży internetowej