62-74-21-744 czynny w godzinach otwarcia kasy kina
kontakt@kinohel.pl

Regulamin

Regulamin Kina Hel

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Hel działającego przy Domu Kultury w Pleszewie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

§ 1
DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy Regulamin
 • Kino – Kino „Hel” przy ul. Poznańskiej 36 63-300 Pleszew
 • Seans – projekcja utworów audiowizualnego – filmu – na dowolnym nośniku, poprzedzona projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych.
 • Wydarzenie – organizowany przez Kino „Hel” festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem.
 • Bilet – dokument wystawiony przez Kino „Hel” w formie papierowej lub elektronicznej, upoważniający do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu, określający tytuł, datę, godzinę Seansu lub Wydarzenia oraz miejsce.
 • Klient – osoba korzystająca z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. Za bilet nieważny uważa się bilet zniszczony, w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu kreskowego lub numeru biletu.
 • Bilety można zakupić w kasie kina lub poprzez stronę internetową kina.
 • Kupując bilet wstępu klient akceptuje warunki Regulaminu, podobnie w przypadku imprez niebiletowanych, klient akceptuje warunki Regulaminu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans lub inne wydarzenie artystyczno-kulturalne, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 • Bilet oraz paragon należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego, na jaki jest zakupiony.
 • Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych pracownik obsługi ma prawo wskazać inne miejsce,niż to wskazane na bilecie.
 • Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, (jeśli jest on określony) od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu .
 • Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Dom Kultury w Pleszewie w Kinie Hel kategorycznie zabrania się:
  • Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Z 2006 roku nr 90, poz 631 z późniejszymi zmianami). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  • Korzystania z telefonów komórkowych,
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów i innych używek.
  • Głośnego i niestosownego zachowania, jakiegokolwiek przeszkadzania w odbiorze filmu czy wydarzenia
  • Wprowadzania zwierząt
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 • Na terenie kina obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z elektronicznych papierosów, spożywania alkoholu lub innych używek.
 • Kino nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Kina.
 • Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.
 • WSZELKIE CELOWE ZNISZCZENIA LUB DOKONANE USZKODZENIA BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 • Dom Kultury w Pleszewie zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.
 • Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, pomimo uwag obsługi, może skutkować wyproszeniem z Sali Kina bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 • Informacje o seansach; wydarzeniach i o cenie biletów można uzyskać w kasie kina i pod kinowym numerem telefonu 62-74-21-744 w godzinach jego otwarcia, w gablotach, stronie www.kinohel.pl.
 • Kasa Kina czynna jest na pół godziny przed pierwszym seansem, a zamykana 30 min po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu. Bilety na wszystkie seanse aktualnie granego repertuaru, można nabywać w kasie kina już od piątku i w kolejnych dniach na godzinę przed pierwszym seansem. Klient powinien zachować paragon przy zakupie biletu.
 • Zakup biletu normalnego przysługuje każdej osobie, niekwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego.
 • Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji pracownikowi kina, w następujących przypadkach: na żądanie kasjerki w Kasie Kina przy zakupie biletu oraz obowiązkowo przy wejściu do Sali Kina.
 • Posiadaczom ważnej karty Rodzina PPL 3+ wydawanej przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przysługuje ulga 50% od ceny biletu.
 • Okulary do projekcji 3D nie są objęte ulgą wynikającą z posiadania karty Rodzina PPL 3+
 • Z ulgi wynikającej z posiadania karty Rodzina PPL 3+ może skorzystać wyłącznie jej posiadacz, za okazaniem dowodu tożsamości.
 • Na jedną kartę Rodzina PPL 3+ można zakupić wyłącznie jeden bilet.
 • Ulga nie przysługuje posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz innych kart rabatowych.
 • Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  • Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW lub z przyczyn technicznych,
  • W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  • Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu.
  • Wystąpienia niezależnych sił i zdarzeń losowych.
 • Zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko gdy Seans, na który został zakupiony Bilet zostanie odwołany lub nie odbędzie się.
 • Podczas projekcji seansu w systemie DEPTHQ 3D zalecane jest korzystanie ze specjalnych okularów zakupionych w Kasie Kina Hel.
 • Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie DEPTHQ 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w takim przypadku.
 • Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość projekcji w systemie DEPTHQ 3D jeżeli klient korzysta z okularów nie zakupionych w Kasie Kina.
 • Korzystanie z nieodpowiednich okularów oznacza, iż klient zrzeka się prawa do domagania zwrotu kosztu biletu powołując się na złą jakość projekcji.
 • Prawo pierwszeństwa w zakupie biletu mają osoby zamierzające kupić bilet na bieżący najbliższy seans lub wydarzenie kulturalne.
 • Zabrania się zdejmowania, niszczenia lub wynoszenia plakatów, innych materiałów reklamowych czy wyposażenia obiektu znajdującego się na terenie Kina Hel.
 • Organizator / Kino ma prawo odwołania seansów lub wydarzenia kulturalnego bez podania przyczyny.
 • Dzieci poniżej 6 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej; rodzica lub opiekuna prawnego. Taka osoba dorosła, rodzic czy opiekun prawny nie jest zwolniona/y z zakupu biletu.
 • Należy dążyć do tego aby wszelkie kwestie sporne, rozwiązywać w sposób kulturalny i polubowny w oparciu o niniejszy regulamin.