Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Dom Kultury w Pleszewie (zwany dalej Domem Kultury) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Kina Hel w Pleszewie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kina Hel w Pleszewie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Domu Kultury dla strony kinohel.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że

strona internetowa dkpleszew.pl spełnia wymagania w 89.9%.

Niezgodności:

  • brak wartości “alt” dla 1 obrazka/zdjęcia
  • Nagłówek jest pusty (bez treści) – w 12 przypadkach
  • Formularz nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu – w 1 przypadku
  • brak unikalnej wartości dla przycisku wysłania formularza – w 1 przypadku
  • brak unikalnych identyfikatorów elementów – w 6 przypadkach/zdjęcia
  • Link nie ma treści ani tytułu – w 7 przypadkach.
  • Link nie ma treści ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje – w 1 przypadku
  • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma określonego tytułu – w 1 przypadku
  • Wartość ramki lub iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu “tytuł” – w 2 przypadkach.

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki
-ustawienie wysokiego kontrastu

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Szoser, sekretariat@dkpleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 720 67 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kino Hel mieści się w następującej lokalizacji:

 

63-300 Pleszew, ul. Poznańska 36. Wejście główne schodami od strony ulicy. Możliwe jest otwarcie drzwi od strony zachodniej umożliwiających wejście/wjazd na salę kinową z poziomu gruntu. W budynku tym, na parterze, znajduje się kasa oraz szatnia wraz holem oraz toalety. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby przywołane do obsługi mogą być osoby znające język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.